یه هفته ای میشه دارم می رم ورزش ... نیم ساعت نرم می دو ام ... حسابی قرمز می شم و عرق می کنم و بعد هم میام 60 تا دراز نشست می زنم ... دیشب رفتم رو وزنه دیدم یک کیلو هم زیاد شدم ... نگران

 

 

بعد نوشت: وضعیت مناطق زلزله زده به روایت امیرخانی -دو خط آخر که نشانه عزت نفس ساکنین روستایی است اشکم را به راه انداخت-