راه حل این مشکل پیدا شد.

من بعد کلیه مطالب با رمز و به صورت خصوصی نوشته می شود.

رمز در اختیار افراد امین قرار خواهد گرفت. 

زبان

خودم هم دلم نیومد از اینجا برم.