از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
699
نویسنده: صبا - ۱۳٩٦/۸/٢٩

وجود تو سرزمین آرام گرفتن من است. مثل پهناورترین دشت ها، وسیع، آرام، بی صدا. سرزمین وجودت جای یافتن خود است چون آغوش مادر چون گهواره کودکی. وجودت بی منت است بی پروا ست. بهترین مامن دنیاست که از من جد افتاده است. دست نیافتنی، دور. 

این همه راه های روی زمین سردرگمم کرده؛ گویی هیچ یک، راهی به سرزمین پهناور و پر از آرامش وجودت ندارند. تا دلت بخواهد اینجا روی زمین راه حیرانی ست به سوی تو. در سرزمین پهناور وجودت سراسیمه به این سو و آن سو می شتابیم و از آغوش مهربان و یاریگرت بی بهره ایم.

مرا در ردیف جستجو کنندگان بشمار. مشتاق آن آرامش بی منتها و امن ام. 

نویسنده: صبا - ۱۳٩٦/۸/٢٤

“There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign.”

“Our business in life is not to succeed, but to continue to fail in good spirits.”

"Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant."
 
"I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. The great affair is to move."
 
"To travel hopefully is a better thing than to arrive."
 
"That man is a success who has lived well, laughed often, and loved much."
 
"You think dogs will not be in heaven? I tell you, they will be there long before any of us."
 
"Everybody, soon or late, sits down to a banquet of consequences."
 
"You cannot run away from a weakness; you must sometimes fight it out or perish.
And if that be so, why not now, and where you stand?"
 
"We are all travelers in the wilderness of this world, and the best we can find in our travels is an honest friend."
 
"The world is so full of a number of things, I'm sure we should all be as happy as kings."
686
نویسنده: صبا - ۱۳٩٦/٧/٢٠

حالا پاییز و شروعی دوباره. اصلا هر روزی، هر ساعتی، می تواند سرآغاز یک شروع دوباره باشد. کافی است لحظه ای به راهی را که در آن چهار نعل می تازی شک کنی. کافی ست باور کنی این راه به جایی رهنمون نیست. 

باور است دیگر، دست خود آدم نیست. لحظه حاصل می شود. اما هر بار چنین باوری درون انسان زاده شد بی برو برگرد هدیه ای به او عطا شده.

عوض کردن مسیر دشوار است، آری.

درک بیهوده بودن راهی که آمدی غم بار است، آری.

اما باید در نظر داشت، اشتباهی از نیمه جبران شده. مسیری به خطا انتخاب شده در آستانه تصحیح است. مدتی است در همین فکرم. در آستانه این باور. پاییز با خودش روزهای نو آورده است. باید سکوت کنم. 

500
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۳/٢٢

این اواخر پرشین بلاگ خیلی کند شده و مدیریت یادداشت ها زمان بر ... خصوصا در این روزهای پرشتاب .. کوچ کردم از اینجا و در خانه جدید هم جا افتادم .... روزهایم را خواهم نوشت .. نمی توانم ننویسم ... من با نوشتن زنده ام .. با رقصاندن کلمات... از حرکت واژه ها و بازی شان توی جمله ها انرژی می گیرم .. روزهایم را معنا می دهم .. لحظه هایم را به خاطر می سپارم ....

 

روزی این نوشته ها را شمردم و با شماره منتشرشان کردم ..  مطمئن نیستم  واقعا این یادداشت 500 ام باشد .. اما این طور به نظر می رسد .. مثل همه چیزهای این دنیا که ظاهری دارند و باطنی .. از ظاهرش که بگذریم .. باطن حقیقی اش اصیل است ... و اصالت زیباست و ماندنی ... دوره ای از زندگی ام را اینجا گذراندم .. از حقیقت لحظه ها نوشتم تا اصیل باشد و ماندنی 

 

از نوعی از تنهایی شروع کردم و به نوعی دیگر از تنهایی رسیدم .. تنهایی پرهیاهوی لذت بخش ...

 

از پرشین بلاگ برای این میزبانی و از تک و توک خوانندگان این وب برای همراهی سپاسگذارم .. روزهایتان درخشان و اصیل باد ... 

499
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۳/٢٢

"The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep -

somewhere else another stops. 

The same is true of laughter."

 ~ Samuel Beckett, Waiting for Godot

 

"In today’s rush we all think too much, seek too much, want too much and forget about the joy of just Being." 

~ Eckhart Tolle 
495
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۳/۸

-The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.

-Write it on your heart that every day is the best day in the year.

-To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

-I cannot remember the books I’ve read any more than the meals I have eaten; even so, they have made me.

-What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

-When it is dark enough, you can see the stars.

Ralph Waldo Emerson

492
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۳/۳

"When all the trees have been cut down, when all the animals have been hunted, when all the waters are polluted, when all the air is unsafe to breathe, only then will you discover you cannot eat money."

 ~ Cree prophecy

 

"...... everything on the earth has a purpose, every disease an herb to cure it, and every person a mission. This is the Indian theory of existence."

~ Mourning Dove Salish

 

"What is life? It is the flash of a firefly in the night. It is the breath of a buffalo in the wintertime. It is the little shadow which runs across the grass and loses itself in the sunset."

~ Crowfoot, Blackfoot Indian

 

"In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations."

 ~ Iroquois

 

"When it comes time to die, be not like those whose hearts are filled with the fear of death, so when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song, and die like a hero going home."

~ Chief Aupumut, Mohican. 1725

~ ِATB 397

 

Origin of the word impressionist 

 How about visiting MetroPolitan Museum of Art

491
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۳/٢


Insane people are always sure that they are fine. It is only the sane people who are willing to admit that they are crazy.

Reading is everything. Reading makes me feel like I’ve accomplished something, learned something, become a better person. Reading makes me smarter. Reading gives me something to talk about later on. Reading is the unbelievably healthy way my attention deficit disorder medicates itself. Reading is escape, and the opposite of escape; it’s a way to make contact with reality after a day of making things up, and it’s a way of making contact with someone else’s imagination after a day that’s all too real. Reading is grist. Reading is bliss.

‍‍‍Nora Ephron
Here’s a foolproof recipe. Four cups of reading. Two cups of writing. One cup of rewriting, two tablespoons of feedback from knowledgeable people. A dash of humility, a pinch of optimism, and a sackload of perseverance. Finally, write from your heart, or don’t write at all. Passion fuels the process. 

Jassy Mackenzie


489
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/٢۸

"Here’s what I think. We all want someone to build a fort with. We want somebody to swap crayons with and play hide-and-seek with and live out imaginary stories with. We start out getting that from our family. Then we get it from our friends. And then, for whatever reasons, we get it in our heads that we need to get that feeling- that intimacy- from a single someone else. We call if growing up. But really, when you take sex out of it, what we want is a companion. And we make that so damn hard to find."

 ~ David Levithan

 

When twilight drops her curtain down
And pins it with a star
Remember that you have a friend
Though she may wander far.

 ~ L.M. Montgomery

 

"I understand you, and I shall not attempt to make you change your mind.

I am too old to want to improve the world. I have told you what I think, and that is all.

I shall remain your friend even if you act contrary to my convictions, and I shall help you even if I disagree with you."

 ~ Milan Kundera

488
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/٢٥

Sometimes it’s a sort of indulgence to think the worst of ourselves. We say, ‘Now I have reached the bottom of the pit, now I can fall no further,’ and it is almost a pleasure to wallow in the darkness. The trouble is, it’s not true. There is no end to the evil in ourselves, just as there is no end to the good. It’s a matter of choice. We struggle to climb, or we struggle to fall. The thing is to discover which way we’re going.

 

But luxury has never appealed to me, I like simple things, books, being alone, or with somebody who understands.

 Daphne du Maurier, born in London (1907)

 


487
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/٢٠

An old Cherokee is teaching his grandson about life. “A fight is going on inside me,” he said to the boy.

“It is a terrible fight and it is between two wolves. One is evil – he is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.” He continued, “The other is good – he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you – and inside every other person, too.”

The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, “Which wolf will win?”

The old Cherokee simply replied, “The one you feed.”

485
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/۱٥

Soren Kierkegaard (Danish philosopher) is widely considered the father of existential philosophy. He came up with two concepts that are commonplace to us today:

1- "subjectivity" the idea that we all perceive the world - and "truth" - differently

2- The fact that "faith" is not possible without doubt. One must doubt the existence of God to have faith in the existence of God. Belief without doubt is just credulity. 

From his Quotes:

The truth is a trap: you cannot get it without it getting you; you cannot get the truth by capturing it, only by its capturing you.

It is quite true what philosophy says; that life must be understood backwards. But then one forgets the other principle: that it must be lived forwards.

 

  • A book is a door, you know. Always and forever. A book is a door into another place and another heart and another world.
  1. Readers will always insist on adventures, and though you can have grief without adventures, you cannot have adventures without grief.

No matter what you write, you actually can't help retelling a fairy tale somewhere along the way.

‍‍~ Catherynne M. Valente

481
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/٢
So many things I had thought forgotten
Return to my mind with stranger pain:
Like letters that arrive addressed to someone
Who left the house so many years ago.
~PHILIP LARKIN

نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/٢/٢

دیروز یادداشت نوروزی مهدی یزدانی خرم را در "تجربه" می خواندم با عنوان "سال شک" نوشته دلنشینی بود .. همه سوزن ها و جوالدوزها را هم به اهل فرهنگ و هنر و کتاب زده بود ... اخرش هم از امید برای سال بعد نوشته بود ....  

صداقت و مهربانی اش را دوست داشتمقلب

479
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۱/٢٦

یه جا خونده بودم، اینکه شما یاد کسی می کنید، مرهون لطفی است که آنها زمانی به شما کرده اند و در زندگی شما رد خوبی به جا گذاشتند. بله انسان هایی در زندگی من خیلی تاثیر گزار بودند و من و کم و بیش یادشان می کنم ... اما بعضی انسان ها فقط یه مورد عجیب بودند ... می دیدم شان .. دوست بودیم .. اما .. نمی فهمیدم شان ... 

حالا بعضی وقت ها یک جوری می شود که می فهمم شان! ... باز یادشان می کنم ...

 

.

.

.

همین نفهمیدن شان هم نوعی لطف بود لبخند

478
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۱/٢٥

Nothing makes us more vulnerable than loneliness, except greed.

I think it’s easy to mistake understanding for empathy - we want empathy so badly. Maybe learning to make that distinction is part of growing up. It’s hard and ugly to know somebody can understand you without even liking you.

 

Being smart spoils a lot of things, doesn’t it? خنده

Thomas Harris (303)

477
نویسنده: صبا - ۱۳٩٤/۱/٢٥

Writing and reading decrease our sense of isolation. They deepen and widen and expand our sense of life: they feed the soul. When writers make us shake our heads with the exactness of their prose and their truths, and even make us laugh about ourselves or life, our buoyancy is restored. We are given a shot at dancing with, or at least clapping along with, the absurdity of life, instead of being squashed by it over and over again. It’s like singing on a boat during a terrible storm at sea. You can’t stop the raging storm, but singing can change the hearts and spirits of the people who are together on that ship.

You are lucky to be one of those people who wishes to build sand castles with words, who is willing to create a place where your imagination can wander. We build this place with the sand of memories; these castles are our memories and inventiveness made tangible. So part of us believes that when the tide starts coming in, we won’t really have lost anything, because actually only a symbol of it was there in the sand. Another part of us thinks we’ll figure out a way to divert the ocean. This is what separates artists from ordinary people: the belief, deep in our hearts, that if we build our castles well enough, somehow the ocean won’t wash them away. I think this is a wonderful kind of person to be.

 

Anne Lamott

ATB 301 - Carver

صبا
از هر رنگی قدری در من هست؛ از این روست که هیچ رنگی به طور مطلق مورد علاقه ام نیست
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :