735 دیدگاه نو

در رویکردم به موضوعات حرفه ام، صاحب دیدگاهی نو شدم. در راستای مسئولیتم مجبورم به صورت جدی به انواع موضوعات ورود کنم. ضرورت پذیرش مسئولیت تصمیم ها و اقداماتم موجب می شود که پیوسته سعی در افزودن دانش و اگاهیم نسبت به موضوعات مختلف باشم. این خوب است. این یعنی سیر تمام ناشدنی آموختن. این یعنی زندگی. سعی کردم نگرشم را تغییر دهم و از این اجبار بوجود آمده لذت ببرم.

/ 1 نظر / 52 بازدید