699

وجود تو سرزمین آرام گرفتن من است. مثل پهناورترین دشت ها، وسیع، آرام، بی صدا. سرزمین وجودت جای یافتن خود است چون آغوش مادر چون گهواره کودکی. وجودت بی منت است بی پروا ست. بهترین مامن دنیاست که از من جد افتاده است. دست نیافتنی، دور. 

این همه راه های روی زمین سردرگمم کرده؛ گویی هیچ یک، راهی به سرزمین پهناور و پر از آرامش وجودت ندارند. تا دلت بخواهد اینجا روی زمین راه حیرانی ست به سوی تو. در سرزمین پهناور وجودت سراسیمه به این سو و آن سو می شتابیم و از آغوش مهربان و یاریگرت بی بهره ایم.

مرا در ردیف جستجو کنندگان بشمار. مشتاق آن آرامش بی منتها و امن ام. 

/ 0 نظر / 53 بازدید