486

می گویند که آیات عذاب الهی در قرآن دو سه تا آیه بیشتر نیست ... بقیه هم عتاب و انذار و ... است ... یکی از آن آیات عذاب الهی در سوره بقره آمده است که می فرماید: امروز خداوند به شما نگاه نمی کند و .. یعنی بی توجهی خداوند بدترین عذاب است و عذابی از این بالاتر نیست بر ایشان، این بیت حافظ اشاره به همین معناست:

گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم

در نهان ش نظری با من دل سوخته بود

این بیت هم از مولوی:

گر عتابی کرد دریای کرم

بسته کی گردند درهای کرم

 

این چند بیت در وصف حال نصوح بعد از رهایی (از زیان مولانا)

چه حلالی خواست می‌باید ز من

که منم مجرم‌تر اهل زمن

آنچ گفتندم ز بد از صد یکیست

بر من این کشفست ار کس را شکیست

کس چه می‌داند ز من جز اندکی

از هزاران جرم و بد فعلم یکی

من همی دانم و آن ستار من

جرمها و زشتی کردار من

اول ابلیسی مرا استاد بود

بعد از آن ابلیس پیشم باد بود

هر چه کردم جمله ناکرده گرفت

طاعت ناکرده آورده گرفت

هم‌چو سرو و سوسنم آزاد کرد

هم‌چو بخت و دولتم دلشاد کرد

نام من در نامهٔ پاکان نوشت

دوزخی بودم ببخشیدم بهشت

آه کردم چون رسن شد آه من

گشت آویزان رسن در چاه من

آن رسن بگرفتم و بیرون شدم

شاد و زفت و فربه و گلگون شدم

در بن چاهی همی‌بودم زبون

در همه عالم نمی‌گنجم کنون

آفرینها بر تو بادا ای خدا

ناگهان کردی مرا از غم جدا

گر سر هر موی من یابد زبان

شکرهای تو نیاید در بیان

/ 0 نظر / 39 بازدید