706

آوار مسئولیت

سال نو میلادی برای من متفاوت تر از همیشه شروع شد. سرنوشت دو سال پیش مرا  به مسیری دیگر هدایت کرد. مثل خیلی از زیسته هایم، گزینه هام و انتخابم، ترجیح ام نبود. این چند روز اخیر تحولات مرا به ورطه ای جدید کشاند. 

امیدم به خداست که من را راهنمایی نماید. خودم را سپردم به او

امیدوارم سبک زندگی محبوبم خیلی با من بیگانه نشود. 

 

/ 1 نظر / 37 بازدید