490

بعضی تمام شدن ها آدم را خوشحال می کند و بعضی ناراحت .. اما هرچیزی از یک جا شروع و یک جا تمام میشود .. از آن به بعد نمی توان به آن بازگشت ... نمی توان دوباره تجربه اش کرد ... فقط می شود با خاطرات اش زندگی کرد ... می شود دلتنگ اش شد

می توان قبل از رسیدن به پایان محتوم، زمان را آگاهانه گذراند ... می توان روزهای پس از پایان را تصور کرد ... می توان امیدوارنه منتظر پایان ماند .. یا حسرت پس از پایان را حس کرد ... می توان به روزهای بعد اش فکر کرد و خندید ...

اینجا وسط آن خیابان پر عبور و مرور و پر سرو وصدایی است که من خلوت و آرامش نیمه شبانش را حس می کنم ... 

/ 1 نظر / 40 بازدید
نازنین

دقت کردی یه موقع هایی از ابتدا از پایان میترسی. بعد تمام شادی راه رو بابت اون پایان "محتوم" زاییده افکارت خودت به هدر میدی ... ما هم آمادمیزادیم ... [گل]