امید

چقدر حرف های خالی از امیدواری زیادند و ارزان و جملات پر شور و حیات گران اند و نایاب. در این بازار شلوغ خرید و فروش یاس و امید، من با آنچه که از یاد تو در جیبم باقی مانده بود به بازار رفتم و هرچه امیدواری پیدا کردم، خریدم. تا امید ها تمام نشده و تا به تنگنا نیفتاده ام زودتر برگرد.

پینوشت: در زمان صلح انسان جنگجو به جان خودش می افتد. (نیچه فراسوی نیک و بد)

/ 1 نظر / 2 بازدید
سائده

مطمئن هستم که موفق میشی [ماچ]