705 تنگنای زبان

خواندن فلسفه آرامش می دهد. چرا؟ چون فلسفه یعنی یافتن پاسخ سوال ها با کمک ابزار عقل و ذهن. سوال هایی که بعضاً بسیار ساده به نظر می رسند. آشنایی با فلسفه، ذهن را ورزیده می کند، سیقل می دهد و نیروی عقل را برای تجزیه و تحلیل ایده ها آماده می کند. 

فلسفه مایه آرامش ذهن است، چون ذهن ورزیده به راحتی سکون و صلابت خود را از دست نمی دهد. این روزها دوباره رو کردم به خواندن فلسفه. قدم های من بسیار آهسته است، اما می دانم قدم های کوچک تدریجی روزی مسیری طولانی را خواهند پیمود. 

رسیدم به "تنگنای زبان"، "تنگنای زبان". دغدغه ای که ویتکنشتاین عمری را صرف یافتن راهی برای گذر از  آن صرف نمود. همین که می دانی بعضی کاستی ها، از ضعف تو نیست از ناتوانی ابزارت است، مایه تسکین است. اینکه حرف همدیگر را نمی فهمیم، اینکه ساختن دنیایی زیست پذیر برای همه اینقدر دشوار است، تنگنای زبان است. تنگنای درک نیاز و خواست یگدیگر. حال در ناسازگاری دو هم خانه باشد، خواه به وسعت هستی. 

/ 0 نظر / 55 بازدید