503

همان قدر که رفتن گاهی ضروری است و خواستنی ... همان قدر بعضا برگشتن شیرین است و خواستنی ... در آمد و شد بودن هم حس زنده بودن دارد ... حس نگندیدن ... برگشتن شیرین است ... چون همه شانسی برای برگشتن ندارند ... اینکه جایی، حسی باشد که بخواهی و بتوانی به آن برگردی، دلپذیر و زیباست ...

برای همون یکی دو ساعت روز 5 شنبه هم سپاسگزارم ... برای دیدن و حس کردن آن خنده ها و شعف .. 

  


/ 0 نظر / 49 بازدید