687 فهرستی از فهرست ها

غرق شدم.

بین این همه گزارش، راهنما، مقاله، کتاب و تنوع موضوع غرق شدم. در بی سوادی خودم غرق شدم. در سرعت بالای تولید علم غرق شدم. در دریای عمیق دانش های هرجایی غرق شدم همانطور که در سیاهی چشمان تو غرق شدم، و هیچ کس تاکنون اینطور ناتوانی علمی ش را عاشقانه ندید که من دیدم.

در یکی از مصاحبه ها، اکو (Umberto Eco) درباره 50 هزار کتاب موجود در کتابخانه ش و دلبستگی ش به ادبیات قرون وسطی می گوید و علیرغم آن همه تبحر و تسلط به ادبیات دوران قرون وسطی تصریح می کند که راهی جز پناه بردن به فهرست نویسی نداریم. نه فقط فهرستی از مراجع که فهرستی از فهرست ها.

خدای من. چه هزار توی غریبی ست، نوشتن فهرست از فهرست ها و فقط دانشمندی چون اکو از زیر بار این حجم انبوه مکتوبات زنده بیرون می آید.

من غرق شدم. حتی فهرست فهرست ها هم مرا نجات نخواهد داد. 

/ 0 نظر / 51 بازدید