473

من آن روز را در روابط انسانی چشم در راهم، که صمیمانه بپرسند خوبی؟ صمیمانه بگوی آری یا نه ...

از این هم فراتر ... بدون اینکه بپرسند بفهمند که برای بهتر شدن کاری ازشان ساخته است یا نه؟ ...

صمیمیتی که هر وقت خواستم، خودم برایت تعریف کنم .. هر وقت خواستی برایم تعریف کنی ...

توقع ام دست یافتنی است ... آدم هایش هستند .. خدا رو شکر

 

  1. I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
Maya Angelou
/ 1 نظر / 42 بازدید
یک دوست قدیمی

I think People forget third too[ناراحت]